Театрален Колеж
"Любен Гройс"

"Актьорско майсторство (специализация за драматичен театър)"

Подготовката по специалността "Актьорско майсторство (специализация за драматичен театър)" се провежда по програмата „Актьор на живия театър“.
Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера.
Завършилите курса на обучение, придобиват арсенал от творчески и изпълнителски умения, както и знания и представи в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми. Тези широки рамки на образование на специалистите включват голяма част от по-долу изброените елементи:
– Богата обща култура и професионални умения, чрез които да реализират изградена творческа индивидуалност и самостоятелно мислене;
– Солидни знания по същината на онези учебни дисциплини, които формират фундамента и спецификата на актьорската професия;
– Импулсивност, гъвкавост, добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал;
– Знание и опитност за водене на мотивирано целенасочено сценично действие;
– Опитност да участват творчески в процеса на изграждане на художествения образ едновременно на концептуално и детайлно ниво на неговото разработване;
– Добро познаване на традиционните и съвременни тенденции и практики в актьорското майсторство;
– Познания, опит и самочуствие, необходими за изграждане на сценическо поведение на образа;
– Усет както към импровизацията, така и към включване в драматургически предложената и изградена сценична ситуация;
– Възможност да продължат образованието и развитието си в по-висока образователно-квалификационна степен;
– Развити способности за междуличностни комуникации и за работа в екип;
– Познание в областите за реализация на придобитата квалификация и ролята на културните институции;
– Усет за хуманитарните, социалните и личностните аспекти на актьорската професия.
– Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.
Мисията, целите и задачите, следвайки принципите на културния плурализъм, който е залегнал в историческите и съвременни сценични и представленчески практики, са насочени към създаване на високомобилни актьорски кадри. Те трябва да бъдат адаптивни към потребностите, възникващи на пазара на труда и динамичната среда, в която живеем. Целите и принципите, както и методиката в образователната програма на Театрален колеж „Любен Гройс“, са обвързани със спецификата на творческия процес, съпътстващ актьорската професия. Обучението по тази образователна програма позволява да се усвоят обеми от знания на съвременно научно и художествено-творческо равнище, което гарантира стабилна подготовка за профе-сионална кариера в избраното направление.
Теоретичните специализирани знания в областта на театралното изкуство, придобити в Колежа, осигуряват възможност на студентите да реализират своя творчески потенциал в разнообразието от съвременни театрални форми, стилове и жанрове. Програмата „Актьор на живия театър“ предлага нови концептуални рамки като предизвикателство спрямо традиционните начини за теоретическо осмислянe на практиката, опирайки се на принципите на „въплътено знание и „практиката като научноизследователски процес“.
При новите условия на пазарна икономика, навлезли категорично и в сферата на изкуството, целите на специалността изцяло отговарят на нуждите в страната и региона. Като се има предвид броя на действащите над 30 държавни и общински театри, както и мобилността във формирането на частни театрални структури, необходимостта от професионално театрално образование в специалността „Актьорство за драматичен театър“ е категорична и доказана от практиката. Директорите на театри, режисьори, продуценти, менажери на шоу програми и други потребители на кадри от сферата на театралното изкуство, винаги са поддържали неформални контакти с Колежа в периода на обучение на студентите. Така те следят отблизо своите потенциални кадри и се запознават с нивото на получените от тях професионално образование и умения.
Ръководството на Театрален колеж „Любен Гройс“ поддържа връзка със своите възпитанници и след тяхното дипломиране. С нескрит интерес и отговорност проследява техните изяви и професионално развитие.
Семестриална такса:
1765 лв.
Годишна такса:
3530 лв.
Банкова сметка:
ПОЛУЧАТЕЛ: ТК „ЛЮБЕН ГРОЙС“
БАНКА: ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG43UBBS88881000632223
Основание за плащане: такса
(името на студента, курс,факултетен номер)

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz