Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Фондация „Любен Гройс” е създадена през 1996г. и е вписана в регистъра на Софийски Г.С. с решение от 07.05. 1996г. и в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Фондацията е вписана в Регистър на Министрество на културата като Културна организация.

Основната цел на Фондацията е да участва в създаването и подпомага развитието на нови форми на театрално обучение; да съдейства при издаването на театрална книжнина; да поощрява изявени студенти и творци от различни театрални специалности; да организира прегледи, конкурси и изложби свързани със сценичното и филмовото изкуство.

За постигането на целите си, Фондацията развива следните дейности:
Създаване на Колеж за обучение и квалификация на студенти в областта на драматичния и танцов театър, чийто цели са изграждането на богата театрална култура, ярка творческа театралност и същевременно с категорично съзнание за ансамбловия характер на театралното изкуство. За провеждането им привлича и осигурява преподавателски екип от изявени театрални педагози и творци.
Провежда квалификационни професионални курсове в различни области на театралното и филмовото изкуство.
Популяризира и финансира нетрадиционни форми на театрално обучение и реализация у нас и чужбина.
Организира форми от национален и международен мащаб, засягащи проблемите на образованието в областта на изкуството.
Популяризира творческата, изследователската и педагогическата дейност на режисьора Любен Гройс.
Поощрява проекти и изяви на студенти и творци от различни театрални специалности, както и организирането на рекламна дейност за тяхното популяризиране.
Съдейства за издаването на театрална книжнина, с приоритет на изследвания в областта на българския театър.
Организира фестивали, конкурси, конференции и други изяви в областта на сценичното и филмово изкуство, като осъществява обмен на информация и опит.
Подпомага изграждането и разпространението на наши чуждестранни спектакли и филми.
Продукция и коопродукция на спектакли, концерти, изложби, създадени с цел нови форми на обучение на млади, изявени студенти и артисти.
Учредява стипендии за изявени млади таланти на името на Любен Гройс.
Финансира и подпомага изграждането на културни обекти и по-специално театрални сцени.

Фондация „Любен Гройс” се финансира чрез членски внос, дарения от частни лица и участия в конкурси за подпомагане на културни проекти. Работи в тясно сътрудничество с Дирекция Сценични изкуства и творческо образование към Министерство на Културата, БАТ, СБФС, както и с международни организации като : ELIA, IETM, ARSEQ, UNIDRAM – Германия; Френско министерство на културата и др.
Президент на Фондация „Любен Гройс” е Роберт Янакиев

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz