Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Правилник за заемане на академични длъжности

Конкурси по ЗРАСРБ

Конкурс за доцент в направление 8.4 Театрално и филмово изкуство
Театралният колеж „Любен Гройс“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по 05.08.01. Театрознание и театрално изкуство (Управление в сценичните изкуства): област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на ТК „Любен Гройс“, София, ул. Георг Вашингтон № 20, ет. 2, справки: на тел. 0894304840.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 11 юли 2023.

Конкурс за доцент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Сценична реч)– един;
Кандидат: Красимир Илиев Куцупаров
Научно жури:
проф. д-р Мария Бочева-Блажева – председател - Становище
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова – Рецензия
проф. д-р Любомир Гърбев – Рецензия
проф. д.н. Анна Топалджикова – Становище
проф. д-р Калина Стефанова-Петева – Становище
проф. д.н. Камелия Николова – Становище
доц. д-р Валерия Кардашевска – Становище

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2022 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz