Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Правилник за заемане на академични длъжности

Конкурси по ЗРАСРБ

Конкурс за доцент в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство (Управление на сценичните изкуства)
Дата на обявяването на конкурса в Държавен вестник – бр. 59 от 11.07.2023
Срок за подаване на документи: 11.09.2023
Кандидат: Екатерина Кънчева Кънчева
Научно жури
проф. д-р Любомир Гърбев (Председател) – Рецензия
проф. д-р Венета Дойчева – становище
проф. д-р Мария Бочева-Блажева – становище
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова – становище
проф. д.н. Камелия Николова – становище
доц. д-р Катя Михайлова – рецензия
доц. д-р Красимир Куцупаров - становище

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz